Obavještenje Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Obavještavaju se stanovnici Brčko distrikta BiH da će se od 12.8.2021. godine vršiti prijem zahtjeva za maloprodaju šumskih drvnih sortimenata iz šuma u vlasništvu Brčko distrikta BiH za potrebe snabdijevanja stanovništva drvetom za vlastite potrebe.

Image for news

Svi radovi na sječi i izvozu drvnih sortimenata, te uspostavi šumskog reda nakon sječe su u obavezi podnosioca zahtjeva za maloprodaju šumskih drvnih sortimenata - kupca.

Prodajna cijena je utvrđena Odlukom o cjenovniku šumskih proizvoda na području Brčko distrikta BiH, broj: 25-000024/11 od 25.4.2011. godine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 17/11).

Rok za realizaciju zahtjeva je 31.12.2021.godine.

Zbog ograničene količine drvnih sortimenata planiranih za prodaju:

  • Zainteresovana fizička lica mogu isjeći i kupiti maksimalno 10 m3 drvne mase izrađenih šumskih drvnih sortimenata po domaćinstvu nakon podnošenja zahtjeva, uplate prodajne cijene i poreza na dodanu vrijednost. Jedna osoba u tekućoj godini može podnijeti samo jedan zahtjev. Iz jednog domaćinstava zahtjev može podnijeti samo jedna osoba.
  • Zahtjevi za maloprodaju šumskih drvnih sortimenata u šumi u vlasništvu Brčko distrikta BiH se prethodno numerišu po odjelima, a numerisani obrasci zahtjeva se preuzimaju u Odjeljenju za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, odnosno od čuvara šuma tako da će maloprodajom šumskih drvnih sortimenata biti obuhvaćeni samo oni zahtjevi koji su podneseni na numerisanim obrascima zahtjeva preuzetim od čuvara šuma, počev od 12.8.2021. godine.

Fizička lica koja su podnijela zahtjev za kupovinu drveta iz šuma u vlasništvu Brčko distrikta BiH na nenumerisanom zahtjevu ili opštem obrascu prije 12.8.2021. godine, u slučaju da su zainteresovana za sječu i kupovinu drveta dužna su podnijeti zahtjev na gore navedeni način.

Zahtjevi za sječu podnose se Odjeljenju za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu putem protokola u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH uz uplatu administrativne takse u iznosu od 5,00 KM. Zainteresovana fizička lica za sječu i kupovinu ogrevnog drveta numerisane obrasce zahtjeva preuzimaju od  reonskog čuvara šuma od kojeg mogu dobiti podatke  o lokacijama odjela u kojima se planira maloprodaja šumskih drvnih sortimenata i sa istim mogu obići lokaciju predviđenu za sječu. Čuvari šuma zaduženi za realizaciju maloprodaje šumskih drvnih sortimenata, na osnovu zaprimljenih zahtjeva fizičkih lica su:

  • Fahrudin Murselović za područje: Štrepci i Islamovac.
  • Rajko Đurić za područje: Rašljana, Maoča i Bijela.
  • Islam Kofrc za područje: Ćoseti, Maoča, Vujičići i Donji Zovik.
  • Nebojša Zimonjić za područje Dubravice Donje, Dubravice Gornje, Brezovo Polje i Stanovi.

Sve dodatne informacije u vezi maloprodaje šumskih drvnih sortimenata mogu se dobiti u Odjeljenju za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ili od čuvara šuma.